BehovsPusslet Cross Innovations!

BehovsPusslets bana inspirerar till samtal bland barn och unga, om vad de vill ha i sina liv och inte, om fallgropar och hur dem tar sig förbi dessa. Ett interaktivt redskap för individen och för dynamisk grupputveckling. BehovsPusslet främjar ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa. Ja allas som landar i den förstås, för ungas ohälsa är inte ett isolerat problem.

1250 GYMNASIEELEVER från olika skolor gick tidigare i år ut i en debattartikel, efter att en skolkamrat tagit sitt liv och vädjade om att ungas ohälsa måste tas på allvar. De pekar på den ökade pressen i skolan, i sociala media, på sina första arbetsplatser och på att man inte kan ta för givet att alla har någon att prata med.

BEHOVSPUSSLETS PRIMÄRA MÅL är ökad dialog och ett aktivare arbete med gruppdynamiken. I skolan såväl som på publika platser. Därför planeras för en hybrid mellan en konstinstallation och ett spel. Till sin hjälp har deltagarna ett antal frågeboxar och ett tidshjul för att identifiera och balansera olika behov. I takt med att dessa synliggörs, blir identifikationsfaktorn BehovsPusslets främsta styrka. Den lekfulla designen, lättillgängligheten, att man i sin egen takt kan närma sig BehovsPusslet, inspirerar barn och unga. Men också föräldrar, pedagoger, kompisgäng, influensers, arbetsgivare, beslutsfattare och andra som har möjlighet att påverka ungas välmående. BehovsPusslet vill förenkla steget från att gå från ensamhet till gemenskap, från inaktivitet till aktivitet, från tippning points till mer balans.

”Varför har jag inte tänkt på det här tidigare.

”Tänk om den här kunde finnas här jämt”.

Är några av de återkommande kommentarer jag mött, sedan jag började prototypa BehovsPusslet med hjälp av gatukrita i olika områden, under namnet #SamtalsCoachomaten. För att möta efterfrågan söker jag konstruktiva samarbeten, för arbetet med en eller fler av de nedanstående versioner;

• FÖR PUBLIKA PLATSER /AKTIVITETSPARK;
En större arkitektritad hybrid mellan en konstinstallation och ett spel, för fast året runt installation. Deltagarna snurrar fram sina behov och strategier. Höjd: 2 m Bredd: 340 cm Djup 100 cm + extra yta för en gruppsamling. Hydling Metallkonst jobbar just nu på att ta fram kostnad och produktionstid, utifrån arkitektritningen. Här behöver man varken boka tid eller övertyga någon om att komma, BehovsPusslet behöver bara placeras i anslutning till en plats där många naturligt passerar eller i ett aktivitetsområde.

• FÖR GÅRD/SKOLGÅRD SOMMARHALVÅRET; Gatukritas på asfalt /stenplattor. Ramar, frågerubriker och några av de vanligaste behoven och möjliga vägar, målas med vattenfast färg. Deltagarna använder gatukrita. Kan även göras temporär som en prova-på-aktivitet. Det gatukritade spolas bort av regn, bleks av sol eller städas bort av sedvanligt städunderhåll och ger på så sätt plats för nya behov och lösningar. Gatukritor håller ledarna eller förbipasserande själva med.

UTBILDNINGAR I METODIKEN
Eftersom behovet är så stort, startar en betaversion av BehovsPusslets, Öppen Akademi, med öppna utbildningar på Subtopia, känd för sina inspirerande lokaler och aktiviteter. Utbildningen kan även göras på plats hos er.

KURSUPPLÄGG
Steg 1
• Introduktion (10 min)
• Vi bygger ett BehovsPussel och talar samtidigt om vad som är viktigt att tänka på (60 min
• Under handledning håller deltagare egna gruppass (90 min), för egen eller specialinbjuden klass.
• Utvärdering /konstruktiv feedback, (30 min)

Steg 2 (bygger på behoven)
• Öppen handledning, för identifierade utmaningar;
Subtopia/Online, 60 min, en gång/v.

Steg 3 (utifrån behov)
• 90 min på plats hos beställaren, med handledning i ledarens egen grupp/ i parallella grupper. Kan även göras direkt vid hybriden.

BehovsPusslet fungerar på vilket tema som helst.

VETENSKAPLIG FÖRANKRING. BehovsPusslet utgår från Mashlows behov samt den validerade och licensfria metoden ”Du Bestämmer ” som initiativtagaren och utbildaren har effektfull praktisk erfarenhet av. Men också utifrån ungas önskan om mer gruppsamtal samt metoder för att arbeta med hela gruppen, för att det inte ska hinna gå för långt och för att unga önskat verktyg för att kunna vara ett stöd för varandra. BehovsPusslet utgår från hälsa som en helhet, där gruppdynamik och känslan av sammanhang, är viktiga framgångsfaktorer.

VARFÖR BEHÖVS BEHOVSPUSSLET
Enligt skollagen ska ”Elevhälsan arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Den ska vara en samlad funktion som viktig resurs.” Skolor har ofta svårt att hitta finansiering eller tid för fortbilddning, precis som tid för samtal med elever som går utanför ämnesprofessionen, medan kuratorerna är starkt underbemannade. Akademikernas undersökning visar att 80% av kuratorerna har upp till 300 elever, på upp till tre olika skolor. De upplever sin arbetssituation som pressad. Utredning SOU2021:11, föreslår max 400 elever per kurator och 1000 elever per skolpsykolog, det är dubbelt så många som Psifo rekommenderar i sin kvalitetsmodell för psykologers arbete inom elevhälsan. Bristen på tillgängliga kuratorer, gör att annan personal inom skolan och idrotten upplever att de får en allt komplexare arbetsmiljö. De senaste tio åren har köerna till BUP blivit allt längre, trots att det för unga är ett stort steg att ta. Ungas ohälsa är ett akut problem såväl inom skola, idrott som arbetsliv, det kräver samarbete.

DET UNGA EFTERLYSER i sitt upprop, är fler gruppsamtal i skolan där de kan spegla sig i varandra och hjälp att hantera dessa samtal. De vill att samtal och kunskap om psykisk ohälsa ökar överlag i samhället. Här fyller BehovsPusslet en viktig funktion, genom att erbjuda en samlingsplats som möjliggör dessa samtal. Med BehovsPusslet initieras en metod som hela tiden inspirerar till samtal, interaktivitet och uppmuntrar till samarbete, ett redskap för att skapa en bra gruppdynamik.

FLER ARGUMENT FÖR BEHOVSPUSSLET /OMVÄRLDSANALYS
Stressen, ofrivillig ensamhet och stillasittandet i sig, ger samma negativa hälsoeffekter som att röka 15 cigaretter om dagen, samtidigt som det ökar risken för demens med 40%. Enligt fler svenska studier om ungas hälsa, stressnivå och trivsel i tillvaron, uppger en stor grupp unga att dem mår dåligt och att de önskar mer kunskap i att skapa hållbara relationer. I den nedåtgående spiralen av ungas psykiska och fysiska hälsa sticker Sverige ut både i Norden och Europa (WHO). Antal unga killar som vårdas för självskadebeteende är nu fyra gånger fler än dem som vårdas för våld. Medan tjejer 16-24 år, är den största gruppen som drabbats av mental ohälsa. Men redan i 11-års åldern stiger ohälsan kraftigt (FHM).

”UNGAR OCH MEDIER”, utgiven av Statens medieråd 2019, visar att 25% av unga tycker att deras tid på sociala medier är meningsfull, detsamma gäller för dataspel. Motsvarande siffra för mobilspel är 12%. Mobilen är den mest använda spelplattformen. Det unga mest fastnar för i BehovsPusslet är lösningar för att hantera mobilberoende och andra skärmberoende aktiviteter och hur de kan skydda sig mot saker som smyger sig in som osunda krav och värderingar, hårda attityder, våldsglorifiering och kränkningar. Men också hur de kommer till rätta med de basala behov de därmed försakat och konsekvenserna det gett.

SKOLSKÖTERSKAN JOHANNA BRÄNDSTRÖM menar att ångesten, bråken, osunt dataspelande och liknande, är symptom på större problem än barn och unga visar. Hon uppmuntrar att använda sig av bilder och färdiga påståenden, för att det förenklar för barn och unga att sätta ord på sina egna behov och känslor. Att det som vuxen eller vän, är viktigt att vara nyfiken och genuint intresserad av svaren barn och unga ger, samt att inte fastna i en enda förklaringsmodell, utan att se hur vardagen runt dem verkligen ser ut. Därför har BehovsPusslet ett antal symboler och ord som exemplifierar vanliga behov, känslor och vägar fram.

CARL GÖRAN SVEDIN, KLINIKER OCH FORSKARE på medicinska fakulteten vid Linköpings universitet menar att vi måste lyfta blicken och fokusera mer på ungdomars vardag, attityder och värderingar. HT 2022 förändras ämnet Sexualundervisning från en teknisk inriktning till mer fokus på samtycke och relationer. Jag ser gärna att rubriken kärlek ingår i det nya temat. Även här kan BehovsPusslet användas för att lyfta olika frågor och problemställningar, utifrån ungdomarnas behov. BehovsPusslet fungerar för vilket tema som helst.

BEHOVSPUSSLET UTGÅR FRÅN HÄLSA SOM EN HELHET – Social, fysisk, psykisk. I det arbetet behövs samverkan mellan olika aktörer, sektorer och inom olika öppna kultur- och fritidsaktiviteter, där unga ges utrymme att utveckla färdigheter och bygga fruktbara relationer. BehovsPusslets anda uppmuntrar till olika initiativ och att sluta upp kring dessa.

KULTUR I SKOLAN. BehovsPusslet deltar i KULAN projektet (Kulturrådet samt olika kommuner), inför höstterminen 2022 och har även ansökt om att ingå i de aktiviteter som särskilt lyfts fram som relationsbyggare, vilket gör att skolor automatiskt erhåller 50 % prisreduktion. Intill dess erbjuder BehovsPusslet icke vinstdrivande skolor ett kostnadsfritt extra pass per grupp, om det bokas i direkt anslutning till det första passet. Tillsammans med deltagarna byggs ett gemensamt BehovsPussel. Installationen finns sedan kvar på plats som en påminnelse och ett vardagsverktyg. Det gör att även den som inte var med på plats, enkelt blir en aktiv del i BehovsPusslets gruppdynamiska process.

DET UNGA FASTNAR MEST FÖR i BehovsPusslet just nu, är lösningar på att hantera saker som smugit sig på, som osunda krav och värderingar, hårda attityder, våldsglorifiering, kränkningar, mobilberoende och andra skärmberoende aktiviteter. Hur de kan skydda sig mot detta och hur de ska kunna balansera de basala behov de därmed försakat och konsekvenserna det gett. Vad än de fastnat i, behöver vi förstå vad det beror på. Även om förbud mot privata mobiler införs kommer skolor som inte redan infört det och som har en hög andel mobilberoende, att behöva arbeta mer med många elevers attityder i dessa frågor. BehovsPusslet är ett utmärkt verktyg även för den processen. En bra arbetsmiljö är en bra lärplattform och blir därmed en bra arbetsmiljö även för pedagoger, ledare och annan personal.

BEHOVSPUSSLET OCH AGENDA 2030 MÅLEN;
Mål 3 God hälsa och välmående, verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Mål 4 God utbildning åt alla, Mål 9 Innovation, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

• I februari lyftes BehovsPusslet fram som ett av de fem utvalda projekten för föreningen ASK:s jurybedömda ”Draknäste”, samtliga i juryn bedömde att behovet för BehovsPusslet är stort.

Se några filmer från när jag live prototypar fram BehovsPusslet på gatan tillsammans med unga, under arbetsnamnet SamtalsCoachomaten. Ta del av några berättelser om allt det fina som hänt.

Som initiativtagare deltar jag även i Learning Labs Cross innovations tillsammans med tjugo deltagare från två länder, med lika många gränsöverskridande discipliner.

BehovsPusslets bas är GoTo10 i Hammarby sjöstad och Subtopia i Botkyrka med Martin Q Larsson som bollplank för BehovsPusslets förestående öppna akademi.

BOKA BehovsPusslet
+46 (0)70 798 44 29Publicerad av Lotte Johansson BehovsPusslet

Visuell Artist & Visuell instruktör. Initiativtagare och handledare för BehovsPusslets coachingbanor för publika platser. Här kan unga identifiera och balansera olika behov. Desto fler utmaningar och framkomliga strategier som delas, desto större blir identifikationsfaktorn. BehovsPusslet är en öppen aktivitet unga själva önskar kunna återvända till. Därför visar jag under öppna workshops hur enkelt ni kan skapa en coachingbana i er närhet och hur vi alla kan bli den där coachande frågeställaren. Tillsammans för för psykisk och social hälsa.

%d bloggare gillar detta: